Potřebujete pomoc?
+420 605 777 727 (Po–Pá: 7.30–16.00)

Kupující si volí způsob dodání při tvorbě objednávky.

1. Dodání na místo určení

Na základě požadavku kupujícího bude objednané zboží dodáno na určené místo v předem dohodnutém termínu a za předem dohodnutých podmínek. Kupující je povinen zajistit převzetí zboží na určeném místě v předem dohodnutém termínu osobně, nebo pověřenou osobou, která se musí při převzetí zboží prokázat příslušným pověřením nebo dokladem totožnosti.

V případě, že kupující nezajistí převzetí zboží dle výše uvedených podmínek, bude zboží přepraveno dopravcem zpět do distribučního skladu. V tomto případě vzniká prodávajícímu nárok požadovat po kupujícím plnou úhradu ceny této dopravy (na místo určení a zpět do distribučního skladu). Toto právo prodávajícímu nevzniká pouze v případě, kdy k nepřevzetí zboží ze strany kupujícího dojde na základě zásahu vyšší moci (živelné katastrofy, apod.) nebo z důvodu zjevných vad a poškození výrobku (podrobně viz Reklamační řád).

Pokud kupující splní dodací podmínky, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, zajištuje prodávající dodání objednaného zboží na místo určení ZDARMA po celé České republice (Doprava zdarma se nevztahuje na samostatně zakoupené volitelné příslušenství nebo na dodávku výrobku zajištěnou prostřednictvím smluvního dopravce. V těchto případech bude cena dopravy sjednána individuálně předem, a to dle podmínek smluvního dopravce a s ohledem na vlastnosti přepravovaného výrobku).

2. Osobní odběr

Kupující si může zboží vyzvednout osobně v předem dohodnutém termínu, v příslušném výdejním místě prodávajícího (viz kontakty). V tomto případě si kupující zajištuje dopravu zboží na své vlastní náklady a na svou zodpovědnost.

3. Všeobecné přepravní podmínky

Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné přepravní podmínky se vztahují na přepravní služby poskytované dodavatelem, ledaže pro danou službu byly vydány podmínky zvláštní. Od těchto Všeobecných přepravních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody dodavatele a objednatele.
 2. Tyto Všeobecné přepravní podmínky jsou závazné pro objednatele od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s dodavatelem a to podpisem závazné objednávky. Objednatel je ve výlučném smluvním vztahu pouze s dodavatelem a v žádném případě s jakoukoliv další osobou, kterou objednatel sjedná pro přepravu zboží.

Výklad základních pojmů

Objednatel – fyzická nebo právnická osoba, které dodavatel poskytuje na základě její objednávky přepravní služby, tj. zejména pro ni zajišťuje přepravu zboží do místa určení. Objednatel může být zároveň i příjemce.

Dodavatel – SINEKO Engineering s.r.o., Místecká 329/258, Ostrava-Hrabová, 720 00.

Místo určení – je místo určené objednatelem, kam je dodavatel povinen doručit zboží.

Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, které je podle objednávky objednatele zboží určeno.

Písemná forma – podání učiněné na listině či obdobném hmotném materiálu doručené osobně, poštou, nebo podání učiněné elektronickou poštou (e‑mail).

Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednatel se zavazuje:
  1. v případě, že chce využít služeb dodavatele, tj. objednat přepravu zboží stanoveným způsobem, tj. dle obchodních podmínek dodavatele.
  2. uvést do závazné objednávky dodavatele své jméno a příjmení, adresu, telefon, místo určení včetně čísla evidenčního a popisného a telefonem, kontaktní osobou, PSČ a kontaktní závaznou e‑mailovou adresu, na kterou bude sdělen termín dodání zboží.
  3. upozornit dodavatele při objednávce, že příjezdová cesta na místo určení je v rozporu a to minimálně v jednom bodě s dojezdovými podmínkami dodavatele.
  4. poskytnout dodavateli správné údaje o příjezdové cestě a dostupnosti místa dle dojezdových podmínek; v případě porušení této povinnosti objednatel odpovídá za škodu, která mu vznikne na přepravovaném zboží, jakož i za škodu, která vznikne dodavateli porušením této povinnosti.
 2. Objednatel je povinen na místě určení zajistit dostatečný počet osob nebo manipulační techniku ke složení zboží z vozidla.
 3. Objednatel je povinen (pokud není dohodnuto v závazné objednávce jinak) mít při převzetí zboží na místě určení připraven doplatek v hotovosti a to v přesné výši, jak má uvedeno v závazné objednávce.

Práva a povinnosti dodavatele

 1. Dodavatel se zavazuje:
  1. v případě, že potvrdí objednávku objednatele, zajistit přepravu zboží na místo určení.
  2. v případě nemožnosti zboží doručit je dodavatel povinen neprodleně informovat objednatele a dohodnout další postup.
  3. předat proti písemnému potvrzení zboží objednateli nebo příjemci dle závazné objednávky na místě určení, včetně ostatní expediční dokumentace.
  4. zajišťovat přepravu zboží řádně, včas, s náležitou odbornou péčí.
  5. podat objednateli e‑mailovou nebo telefonickou informaci o tom, kdy bude zboží doručeno objednateli a to minimálně 3 pracovní dny předem.
  6. chránit všestranně zájmy objednatele, pokud jde o ochranu přepravy zboží proti škodám, jež by mohly vzniknout při přepravě.
 2. Dodavatel může svůj závazek plnit sám nebo za použití služeb jiné osoby (jiné spediční firmy).

Smluvní vztah

 1. Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem vzniká okamžikem, kdy objednatel potvrdí objednávku dodavatele.
 2. Objednáním dopravy zboží podle ceníku služeb dodavatele vyjadřuje objednatel souhlas s těmito "Všeobecnými přepravními podmínkami".
 3. Na základě smluvního vztahu založeného podle bodu 1 vzniká povinnost dodavatele zajistit přepravu zboží a povinnost objednatele za zboží zaplatit, pokud není v závazné objednávce stanoveno jinak.

Doručení zboží

 1. Povinnost dodavatele zboží doručit je splněna předáním zboží objednateli v místě určení.
 2. Nebyl-li objednatelem označený příjemce osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení vydáno zboží i jiným osobám, které se nacházejí na místě určení v místnostech objednatele, stejně tak jako jiným osobám, o nichž lze prokazatelně předpokládat, že jsou oprávněny zboží přijmout. To neplatí, pokud objednatel v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno výlučně příjemci; v takovémto případě je nutno zboží vydat pouze příjemci a nikomu jinému. Dodavatel není v žádném případě povinen kontrolovat totožnost příjemce.
 3. Předpokládá-li objednatel, že příjemce nemusí být v době doručení zboží přítomen, může dát v objednávce též svolení k předání zboží osobě mimo místo určení příjemce (např. sousední firmě, pozemek souseda atd.). Toto svolení musí mít vždy objednatel zaslat dodavateli písemnou formu.
 4. V případě, že objednatel v objednávce uvede, že přepravu zboží zaplatí příjemce v hotovosti na místě určení, je dodavatel oprávněn předat zboží příjemci pouze tehdy, pokud příjemce cenu za zboží zaplatí.
 5. V případě, že objednatel odmítne zboží v místě určení převzít nebo je zboží z jiných důvodů nedoručitelné, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito všeobecnými přepravními podmínkami zboží v místě určení předat (dále jen "nedoručitelné zboží"), musí o tom dodavatel neprodleně informovat objednatele a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do patnácti minut, dány žádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat objednatele, je dodavatel povinen zboží doručit zpět do depa dodavatele. V případě, že objednatel dá o nedoručitelné zásilce dodavateli další instrukce, je objednatel povinen dodavateli zaplatit i cenu za plnění těchto dalších instrukcí. V případě nemožnosti předání zboží objednateli náleží dodavateli cena za zpáteční přepravu zboží do depa dodavatele dle ceníku dodavatele.
 6. Nemůže-li být nedoručitelné zboží objednateli vydáno, je dodavatel oprávněn vzít zboží do depa dodavatele. Hrozí-li bezprostředně škoda na zboží nebo hrozí-li vzhledem k nemožnosti dalšího uchovávání zboží škoda dodavateli a není-li zároveň v obou případech možno si vyžádat pokyny objednatele, nedává-li objednatel žádné pokyny nebo jsou-li jeho pokyny zjevně neuskutečnitelné či uskutečnitelné jen s náklady zřejmě nepřiměřenými povaze a hodnotě zboží, popřípadě nevyzvedne-li si objednatel zboží od dodavatele nebo neumožní-li její doručení do 21 dnů ode dne, kdy mělo být zboží doručeno, je dodavatel oprávněn zboží vhodným způsobem prodat. Náklady vzniklé úschovou, zpětným odvozem zboží nese objednatel.

Lhůta pro doručení zboží

 1. Lhůta doručení zboží závisí na dohodě mezi objednatelem a dodavatelem.
 2. Přepravní lhůta končí okamžikem předání zboží objednateli eventuálně po neúspěšném pokusu o předání zboží.
 3. Při objednání zboží bude dodavatel informovat objednatele o předpokládaném čase, v němž bude zásilka doručena a to v rozmezí tří hodin. Dodavatel poskytuje své služby v pracovních dnech od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hod., mimo státem uznávaných svátků, pokud se objednatel s dodavatelem nedomluví jinak.

Dojezdové podmínky

Objednatel prohlašuje, že vozidlem dodavatele o rozměru š=2,9m x v=3,8m x d=15,5m je možné dopravit zboží na místo určení po zpevněné vozovce. Dodavatel si vymezuje právo nedoručit zboží v případě nutnosti dojezdu na místo určení po nezpevněné vozovce, vozovce s vyjetými kolejemi, šikmým náklonem vozovky, s bahnitým terénem, po vozovce se stoupáním či klesáním vyšším než 8 %, po vozovce se souvislou sněhovou vrstvou. Objednatel prohlašuje, že místo určení je průjezdné dle rozměrů vozidla dodavatele, či je možné na místě určení možnost otáčení a to o poloměru minimálně 9 metrů. Pokud místo určení objednatele nesplňuje tyto požadavky, bude zboží vyloženo na nejbližším možném místě nebo odvezeno zpět do depa dodavatele a doručeno v jiném termínu nebo jiné místo za úhradu.

Rádi Vám zavoláme

Neváhejte, odešlete nám své telefonní číslo a my se Vám co nejdříve ozveme.

Nebo nám napište e‑mail.
Rádi Vám napíšeme

Neváhejte, odešlete nám svou e‑mailovou adresu a my Vám co nejdříve napíšeme.