Potřebujete pomoc?
+420 605 777 727 (Po–Pá: 7.30–16.00)

verze: 140101

1. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti SINEKO Engineering s.r.o., Místecká 329/258, Ostrava-Hrabová, 720 00 a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího, neupravené reklamačním řádem, Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), respektive zákonem o Obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.).

Prodávající je společnost SINEKO Engineering s.r.o., Místecká 329/258, Ostrava-Hrabová, 720 00

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží dle sjednaných obchodních podmínek.

Kupující (nebo osoba, kterou kupující pověřil převzetím zboží) je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl zjistit zjevné vady zboží.

Pokud je kupujícím (nebo osobou, kterou kupující pověřil převzetím zboží) zjištěno mechanické poškození výrobku nebo jiné vady a nedodělky na výrobku, je povinen na místě převzetí o tomto vyhotovit záznam za přítomnosti předávajícího, který provedl dopravu, a to do předávacího protokolu, popř. dodacího listu. Předávající připojí k záznamu své vyjádření.

Kupující (nebo osoba, kterou kupující pověřil převzetím zboží) přebírá dodané zboží na základě dodacího listu, a to jeho podepsáním. Bez provedení zápisu dle bodu 4 pak souhlasí s tím, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad, a že zboží bylo dodáno v množství a kvalitě deklarovanými v dodacím listu. Po převzetí zásilky může kupující uplatnit nárok na reklamaci ve smyslu ustanovení zákona 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dle podmínek reklamačního řádu společnosti SINEKO Engineering s.r.o.

Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží, popřípadě doručením zboží do místa určení stanoveného ve smlouvě (objednávce).

Prodávající nenese, mimo jiné, odpovědnost za případné mechanické vady zjištěné mimo místo určení dodávky stanovené ve smlouvě (objednávce), po zřejmé manipulaci popř. přepravě kupujícím nebo třetími osobami.

2. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit reklamaci. Záruka se počítá ode dne převzetí zboží, který je uveden na dodacím listu.

Délka záruční doby činí dva roky, pokud není sjednáno jinak.

Záruka zaniká v následujících případech:

  1. Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
  2. Porušením materiálu a konstrukce na zboží (výrobku) po převzetí kupujícím.
  3. Svévolným zásahem a úpravami na dodaném zboží po jeho dodání.
  4. Nevhodným používáním a skladováním zboží.
  5. Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodávajícím.
  6. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  7. Zboží bylo poškozeno živly.

Při porušení povinností kupujícího, jež vyplývají z kteréhokoliv z bodů 3 až 6 Úvodních ustanovení – mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).

Pokud dojde k uplatňování reklamace dle bodu 7 Úvodních ustanovení – mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).

3. Vyřízení reklamace

Reklamace bude podstoupena k vyřízení, pouze pokud bude podána písemnou formou a doručena dodavateli poštou či osobně. Při možnosti vzniku dalších vážných škod z důvodu prodlení je možná i reklamace poslaná elektronickou poštou, ale pouze, je-li tento případ v předstihu projednán s prodávajícím a přijetí takto podané reklamace je prodávajícím potvrzeno.

Společně s reklamačním protokolem je vždy nutné doložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu. Kupující je povinen předat či zpřístupnit prodávajícímu reklamované zboží úplné, neporušené, čisté a přístupné pro možnost posouzení reklamace.

Při zjištění rozdílu v provedení, množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího provedení zboží.

Pokud byla reklamace neoprávněná (dle bodu 4. a 5. Záručních podmínek), bude tato reklamace prodávajícím zamítnuta a dále bude v tomto případě postupováno jako při placeném servisním zásahu dle platného ceníku prodávajícího. Prodávající bude účtovat kupujícímu veškeré vzniklé náklady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení servisního zásahu.

Reklamovat zboží nelze na základě nepřesných údajů, ilustračních fotografií uvedených na internetových stránkách prodávajícího nebo v jiných propagačních materiálech prodávajícího.

V případě opravy zboží na základě uznané reklamace hradí prodávající výdaje za dopravu a ztrátu času pracovníků do místa, které bylo kupujícím sjednáno pro dodání zboží a zpět.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada zcela zamezuje používání výrobku, má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího (obchodní zástupce) a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na ředitele společnosti prodávajícího.

Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.

Prodávající je povinen oznámit výsledek reklamačního řízení do třiceti dnů reklamující straně za předpokladu splnění všech povinností vyplývajících z tohoto reklamačního řádu.

Rádi Vám zavoláme

Neváhejte, odešlete nám své telefonní číslo a my se Vám co nejdříve ozveme.

Nebo nám napište e‑mail.
Rádi Vám napíšeme

Neváhejte, odešlete nám svou e‑mailovou adresu a my Vám co nejdříve napíšeme.